Algemene voorwaarden - NFC-Nederland SHOP
Contact
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   versie 1.0 geldig vanaf 11/11/2022
   Voorgaande algemene voorwaarden komen hiermee te vervallen.

   Artikel 1 – Definities

   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

   1. NFC: Verkoper, NFC Nederland V.O.F., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88101258;
   2. Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met NFC;
   3. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand sluit met NFC;
   4. Dag: kalenderdag;
   5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
   6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat NFC en onderneming of consument gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

    

   Artikel 2 - Toepasselijkheid

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NFC en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen NFC en de onderneming of consument en tevens op elke vervolgopdracht of vervolgovereenkomst.
   2. NFC doet een aanbod via de website of, indien van toepassing, door middel van een offerte.
   3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, gaan de specifieke voorwaarden voor.
   4. Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op rechtsverhoudingen tussen NFC en de onderneming of consument en kunnen nimmer onderdeel uitmaken van een overeenkomst waarbij derden worden betrokken of op overeenkomsten tussen onderneming of consument en derden.
   5. NFC wijst elke toepasselijkheid van voorwaarden van derden, waaronder mede begrepen onderneming of consument, uitdrukkelijk van de hand.

    

   Artikel 3 - De overeenkomst

   1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de onderneming of consument, van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
   2. Indien de onderneming of consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt NFC langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
   3. NFC kan zich op de hoogte stellen of de onderneming of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. NFC is op grond van de uitkomst van dit onderzoek gerechtigd de bestelling af te wijzen of de overeenkomst te ontbinden en zonder nadere motivering, doch na onderneming of consument hiervan op de hoogte te hebben gesteld, de producten of diensten niet te leveren.
   4. Na het sluiten van de overeenkomst, kan deze door onderneming niet meer ontbonden Producten worden door NFC nimmer teruggenomen.
   5. Consumenten kunnen na het sluiten van de overeenkomst gebruik maken van hun wettelijk recht op ontbinding conform artikel 6:230o e.v. BW

    

   Artikel 4 - Maatwerk

   1. Op verzoek van onderneming kan NFC maatwerk Onder maatwerk wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan, het (laten) programmeren en/of (laten) bedrukken van NFC tags.
   2. Aanvraag voor maatwerk houdt mede een afnameverplichting in.
   3. Maatwerk wordt geleverd aan de hand van de aanwijzingen van de onderneming of consument.
   4. NFC zal met betrekking tot dit maatwerk nadere gegevens en informatie verstrekking met betrekking tot onder meer extra kosten, leveringstermijn en gegevens of bestanden die NFC van onderneming of consument nodig heeft om gevraagd maatwerk te kunnen leveren.
   5. Verzending van een maatwerkproduct geschiedt conform tussen partijen gemaakte afspraak, althans in de offerte opgenomen termijn.
   6. Enige vertraging in de levering van maatwerk, dat te wijten is aan het niet, niet juist of niet tijdig leveren van door NFC gevraagde informatie, gegevens of bestanden, komt voor rekening en risico van onderneming of consument.
   7. Indien het maatwerkproduct niet binnen 3 maanden na eerste aanvraag besteld of afgenomen wordt, is het NFC toegestaan de prijs aan te passen naar de dan geldende prijs voor het betreffende product, althans de overeenkomst te ontbinden.
   8. NFC is in het in artikel 7 genoemde geval gerechtigd de maatwerkkosten in rekening te brengen bij onderneming.

    

   Artikel 5 - De prijs                

   1. De geldende prijs is de prijs zoals deze staat vermeld bij het betreffende product in de webwinkelmodule of, zoals deze in de offerte staat vermeld. Prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders
   2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of schommelingen op de (financiële) markt of de verhoging van de grondprijzen, inkoopprijzen of productiekosten.
   3. In afwijking van het vorige lid kan NFC producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar NFC geen invloed op heeft, met variabele prijzen Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

    

   Artikel 6 - Conformiteit en Garantie

   1. NFC levert informatie met betrekking tot aanleverspecificaties voor drukwerk of programmering. NFC is derhalve niet aansprakelijk voor fouten of afwijkingen, die het gevolg zijn van een onjuiste levering van gegevens of bestanden door onderneming of consument.
   2. NFC geeft, tenzij anders overeengekomen, geen garanties op de geleverde of de te leveren producten.
   3. NFC zal bij levering aan consumenten zich conformeren aan de wettelijke eisen met betrekking tot de conformiteit van producten voor consumenten.

    

   Artikel 7 - Levering en uitvoering

   1. NFC zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
   2. Als plaats van levering geldt het adres dat de onderneming aan NFC kenbaar heeft gemaakt.
   3. NFC zal geaccepteerde bestellingen conform de in of bij de aanbieding of offerte genoemde leveringstermijn leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de onderneming hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
   4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op onderneming, zodra het product is overgedragen aan de verzendmaatschappij.
   5. De verzending wordt uitgevoerd door een door NFC aangewezen of ingeschakelde partij, tenzij onderneming of consument vooraf duidelijk en schriftelijk heeft aangegeven welke partij met de verzending belast moet Voor de verzending op verzoek van onderneming of consument, worden extra kosten in rekening gebracht.
   6. NFC levert producten alleen ‘as-is’ en is derhalve niet aansprakelijk voor gebruik en gebreken na levering.
   7. NFC levert geen updates voor software of hardware.

    

   Artikel 8 - Betaling

   1. Betaling geschiedt voor levering van de producten, tenzij anders overeengekomen.
   2. Aan consumenten zal tevens de wettelijke mogelijkheid geboden worden bij levering of achteraf te betalen. Indien dit meerkosten met zich brengt, zal NFC deze aan consument zonder toeslag doorberekenen.
   3. In geval van wanbetaling van de onderneming heeft NFC het recht de wettelijke incassokosten en 2% rente per maand, waarbij een deel van een maand als volledige maand gerekend wordt, in rekening te brengen, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

    

   Artikel 9 - Ontbindingsrecht voor Consumenten

   Dit artikel is enkel van toepassing voor overeenkomsten op afstand, gesloten met consumenten. Dit artikel is uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten met ondernemingen of op overeenkomsten met consumenten die niet een overeenkomst op afstand zijn.

   1. De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden tot een termijn van 14 dagen na levering van de bestelde producten.
   2. De consument kan ontbinden door binnen bovengenoemde termijn een ondubbelzinnige verklaring te doen aan NFC.
   3. De consument dient na ontbinding zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, de producten te retourneren aan NFC.
   4. Op de consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van dit ontbindingsrecht.
   5. De consument heeft geen recht op ontbinding betreffende:
    1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd of gewijzigd op verzoek van de consument;
    2. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is gebroken;
    3. de levering van producten die naar hun aard niet teruggezonden kunnen worden.

    

   Artikel 10 - Klachtenregeling

   1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 3 werkdagen na levering en voor gebruik van meer dan 1 product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij NFC.
   2. NFC is niet aansprakelijk voor drukfouten of Deze komen voor rekening en risico van onderneming.
   3. Klachten komen ter beoordeling van NFC Het is aan de beoordeling van NFC te bepalen of deze klachten gegrond zijn.
   4. Enkel duidelijke productiefouten worden door NFC als klacht in behandeling Passende oplossing komt ter beoordeling van NFC.
   5. Onderneming kan geen aanspraak maken op conformiteit van het product of vervanging van het product, noch eisen dat zijn schade ten gevolge van zijn klacht door NFC zal worden vergoed.
   6. Bij NFC ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door NFC binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de onderneming een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

    

    

   Artikel 11 – Privacy en Persoonsgegevens

   1. NFC zal enkel op verzoek van onderneming of consument persoonsgegevens verwerken.
   2. Onderneming of consument dient zorg te dragen voor juiste toestemming of wettelijke basis om deze gegevens door NFC te laten verwerken.
   3. NFC is niet aansprakelijk voor het onjuist of onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens.
   4. NFC zal persoonsgegevens enkel verwerken ten behoeve van de opdracht. Na verwerking zal NFC de gegevens verwijderen. NFC zal nimmer de gegevens voor andere doeleinden verzamelen of verwerken.
   5. NFC is niet aansprakelijk voor het zoekraken of verkeerd programmeren van de aan NFC geleverde gegevens.

    

   Artikel 12. Verwerking Persoonsgegevens

   1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van NFC persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. NFC  verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.

   2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt NFC nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

   Artikel 13 - Aansprakelijkheid

   1. NFC kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
   2. De aansprakelijkheid van NFC is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium of andere overeengekomen prijs, die door NFC ten behoeve van deze opdracht of bestelling is ontvangen.
   3. NFC is niet aansprakelijk voor aangeleverde materialen, de juistheid daarvan of anderszins. NFC voert geen controle uit op de bestanden.
   4. NFC is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat NFC is uitgegaan van door of vanwege onderneming verstrekte onjuiste on/of onvolledige gegevens.
   5. NFC is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verwerking, vervoer of na levering van de producten.
   6. NFC is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de producten door onderneming, consument of derden, na levering van de producten.
   7. NFC is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening van onderneming.
   8. NFC is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van door onderneming of op advies van onderneming ingeschakelde derden.
   9. NFC is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door NFC.
   10. NFC heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van onderneming of consument ongedaan te maken.
   11. Onderneming vrijwaart NFC tegen en stelt NFC schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomt samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.   Artikel 14 - Overige bepalingen

   1. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van onderneming worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   2. Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
   3. Geschillen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Apeldoorn.

    

   Download hier onze Algemene Voorwaarden

   Download hier het herroepingsformulier.

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »