Algemene voorwaarden - NFC-Nederland SHOP
Contact
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   ALGEMENE VOORWAARDEN NFC-NEDERLAND PER 15-03-2024

   1.       Definities

   Aanbod/Aanbieding

   ieder aanbod van NFC tot het aangaan van een Overeenkomst;

   Bewijsovereenkomst

   een bewijsovereenkomst in de zin van artikel 153 Rv en artikel 7:900 lid 3 BW. In het verlengde daarvan kan bewijs uitsluitend worden geleverd met een daartoe bestemde schriftelijke verklaring; andere schriftelijke verklaringen en getuigenverklaringen ten aanzien van enige door mondelinge verklaringen of andere gedragingen overeengekomen wijziging zijn als bewijsmiddel uitgesloten;

   Diensten

   alle (aanvullende) diensten en/of werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door NFC worden verricht, in de ruimste zin;

   Handleidingen

   heeft de betekenis zoals bedoeld in artikel 15.1;

   Klant

   de rechtsperso(o)n(en) aan wie NFC een Aanbieding doet tot de levering van Producten en/of wie met NFC een Overeenkomst aangaat;

   NFC

   NFC-Nederland V.O.F., een vennootschap onder firma, statutair gevestigd Apeldoorn, kantoorhoudende te Prins Willem-Alexanderlaan 301 (7311 SW) Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 88101258;

   Overeenkomst

   iedere overeenkomst tussen Partijen;

   Partij(en)

   NFC en de Klant c.q. ieder voor zich;

   Producten

   alle door NFC aan de Klant te leveren producten, zijnde zaken en/of vermogensrechten;

   Verbonden Partijen

   is met betrekking tot een persoon of vennootschap:

   a.      met betrekking tot een natuurlijk persoon (i) elk persoon werkzaam voor betreffende Partij als werknemer dan wel op andere wijze zoals maar niet beperkt tot een overeenkomst van opdracht of (ii) een familielid tot in de tweede graad; en

   b.      met betrekking tot een rechtspersoon iedere rechtspersoon (i) waarin de betreffende Partij een belang heeft, financieel dan wel op andere wijze, (ii) waar de betreffende Partij zeggenschap in heeft, (iii) waarmee de betreffende Partij een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW of (iv) die de betreffende Partij betrekt bij de uitvoering van de Overeenkomst of die door de betreffende Partij inzicht krijgt in de Overeenkomst;

   Vertrouwelijke Informatie

   alle informatie die naar haar aard vertrouwelijk is of informatie waarvan een van Partijen schriftelijk heeft meegedeeld dat die informatie vertrouwelijk behandeld dient te worden zoals maar niet beperkt tot data, knowhow, cliënten, leveranciers, specificaties van producten, software, samples, designs, verkoopprijzen, technologie en processen;

   Voorwaarden

   deze algemene voorwaarden van NFC; 

   Werkdag

   een dag niet zijnde weekenddagen, algemeen erkende feestdagen of dagen waarop banken in Nederland niet geopend zijn.

    

   2.            Toepasselijkheid

   2.1          Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, inclusief maar niet beperkt tot alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende overeenkomsten.

   2.2          Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen Partijen overeengekomen hoeft te worden – van toepassing op iedere daarna gesloten overeenkomst tussen Partijen.

   2.3          Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

   2.4          Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

   3.            Aanbiedingen

   3.1          Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod op zijn laatst veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod. Onder andere uit de aard van het Aanbod kan volgen dat de vervaldatum eerder ligt.

   3.2          Een door de Klant binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door NFC gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door NFC worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van NFC tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door de Klant geleden schade.

   3.3          Een door de Klant gegeven opdracht kan door NFC worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Indien de Klant niet binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen schriftelijke bezwaren heeft geuit aan NFC, is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard. De bezwaartermijn heeft geen invloed op de totstandkoming van de Overeenkomst. De Overeenkomst komt tot stand bij verzending van de opdrachtbevestiging. Het bezwaar ziet slechts, in het geval van een gegrond bezwaar, op dat gedeelte van de opdrachtbevestiging waar het gegronde bezwaar op ziet.

   3.4          Als de Klant aan NFC met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens of informatie verstrekt, mag NFC uitgaan van de juistheid hiervan en kan zij haar Aanbod hierop baseren. de Klant vrijwaart NFC voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van, door of namens de Klant verstrekte gegevens of informatie.

   3.5          Een door NFC aan de Klant verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwalificeerd als een Aanbieding.

   4.            Totstandkoming van overeenkomsten

   4.1          Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:

   1. door acceptatie door de Klant van een Aanbod;

   2. door acceptatie van een order van een Klant;

   3. op het moment dat NFC een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de Klant verstrekt; of

   4. doordat NFC feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van de Klant.

   5.            Prijzen

   5.1          De door NFC verstrekte prijslijsten zijn indicatief en verbinden NFC niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

   5.2          Alle prijzen luiden in euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief bijkomende kosten en belastingen.

   5.3          Komt tussen Partijen een overeenkomst tot stand zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan gelden tussen Partijen de prijzen zoals die door NFC ten tijde van het uitvoeren van de verplichtingen door NFC worden gehanteerd, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen.

   5.4          NFC is gerechtigd de prijs te wijzigen wanneer een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren (zulks ter beoordeling van NFC) heeft plaatsgevonden. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats tegelijk met de betaling van de tweede termijn zoals genoemd in artikel 6.1.

   6.            Betaling

   6.1          Facturatie vindt plaats 50% op het moment dat een Overeenkomst tot stand komt en 50% bij levering van het Product, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

   6.2          Indien de Klant de eerste betaling van 50% op het moment dat een Overeenkomst tot stand komt niet binnen 7 (zeven) dagen heeft voldaan, kan NFC de prijs verhogen naar het bedrag dat NFC op dat moment rekent voor haar Producten.

   6.3          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, betaalt de Klant een factuur binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum. De Klant betaalt de factuur op de bankrekening die door NFC aan de Klant is meegedeeld. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop NFC het betreffende bedrag heeft ontvangen.

   6.4          Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Klant terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de Klant, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat worden vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 150,-, onverminderd de bevoegdheid van NFC om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

   6.5          Indien de Klant in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 6.4, zijn ook alle overige facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

   6.6          Door de Klant gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Klant bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

   6.7          Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Klant niet het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van NFC op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van NFC ten opzichte van de Klant.

   6.8          NFC is gerechtigd alle vorderingen op de Klant te verrekenen met iedere schuld die NFC aan de Klant, dan wel aan de Klant Verbonden Partijen, mocht hebben.

   6.9          Alle vorderingen van NFC op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de Overeenkomst aan NFC omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van NFC.

   7.            Verplichtingen

   De Klant zal geen wijzigingen aanbrengen aan of toevoegingen toevoegen aan het Product, tenzij dit geschiedt in overleg met NFC en na schriftelijk akkoord van NFC. Indien de Klant in strijd hiermee handelt vervalt iedere vorm van (Product)garantie.

   8.         Wijze van levering

    • Producten worden FCA (Free Carrier) geleverd naar het magazijn of het bezoekadres van de Klant overeenkomstig de Incoterms 2020, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

    • Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant bij NFC kenbaar heeft gemaakt.

    • NFC is gerechtigd om een order in gedeelten uit te leveren en de afgeleverde Producten separaat te factureren.

   8.4          Indien Producten ontbreken bij de aflevering dan dient de Klant dat binnen vijf (5) Werkdagen aan NFC schriftelijk te melden. Bij een melding na verloop van deze termijn vervallen alle rechten van de Klant.

   • NFC heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Producten uiterlijk op de leverdatum aan de vervoerder over te dragen.

   • NFC levert de Producten via de door haar aangewezen of ingeschakelde (transport)maatschappij, tenzij de Klant vooraf duidelijk en schriftelijk heeft aangegeven welke partij met de verzending belast moet worden.

   9.            Levertijd

   9.1          De door NFC opgegeven levertijd betreft altijd een indicatie en geldt daardoor nooit als fatale termijn. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

   9.2          In het geval dat een betaling is overeengekomen op het moment van het bereiken van overeenstemming, dan gaat de levertijd niet eerder in dan wanneer de aanbetaling door NFC is ontvangen.

   9.3          De door NFC opgegeven levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details van de verplichtingen van NFC overeenstemming is bereikt en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan. Wanneer na overeenstemming wijzigingen worden overeengekomen over de (technische) details dan gaat de levertermijn opnieuw in vanaf de datum dat over de gewijzigde (technische) details overeenstemming.

   9.4          Bij vaststelling van de levertijd mag NFC ervan uit gaan dat zij haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

   9.5          Als sprake is van andere omstandigheden dan die bij NFC bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan NFC de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg daarvan niet in de planning van NFC kan worden ingepast, zullen de verplichtingen door NFC worden uitgevoerd en afgerond zodra de planning van NFC dit toelaat.

   9.6          Als sprake is van opschorting van verplichtingen door NFC wegens een tekortkoming van de Klant wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van NFC kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd en afgerond zodra de planning van NFC dit toelaat.

   9.7          NFC is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, dan wel de leveringstermijn na verlenging op grond van de artikelen 9.4 en 9.5 van deze Voorwaarden, alleen dan in verzuim indien zij van de Klant een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een redelijke termijn van één (1) maand wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft. De Klant heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van NFC en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

   10.          Acceptatie

   10.1        De geleverde Producten en verrichte Diensten zullen binnen een redelijke termijn (zijnde niet langer dan vijf (5) Werkdagen na levering) door de Klant aan een acceptatietest worden onderworpen. Indien de Klant niet binnen de voornoemde redelijke termijn na levering schriftelijk gebreken inclusief motivering heeft gemeld aan NFC, dan wordt geacht dat de geleverde Producten en verrichte Diensten door de Klant zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties en te beantwoorden aan de Overeenkomst.

   10.2        Andere niet bij de levering zichtbare gebreken aan geleverde Producten en/of verrichte Diensten moeten binnen vijf (5) Werkdagen na ontdekking dan wel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, schriftelijk en gemotiveerd aan NFC worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de geleverde Producten en verrichte Diensten door de Klant zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties en te beantwoorden aan de Overeenkomst.

   10.3        Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door NFC van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van NFC worden gebracht.

   10.4        Wanneer een Product niet beantwoordt aan de Overeenkomst dan wel een gebrek vertoont en de Klant NFC verzoekt tot nakoming of het Product te herstellen, dan heeft NFC de keuze de geleverde Producten te vervangen door een soortgelijk Product of schadevergoeding te betalen. Op verzoek van NFC is de Klant verplicht het niet deugdelijk geleverde Product op eigen kosten te retourneren aan NFC. Op alle door NFC te verrichten garantiewerkzaamheden zijn deze Voorwaarden van toepassing. Schadevergoeding betekent dat de Klant de factuurwaarde van het aantal gebrekkige Producten terugbetaald krijgt. De Klant heeft geen recht op andere of aanvullende vergoedingen, op basis van welke grondslag dan ook, waaronder maar niet beperkt tot schadevergoeding.

   10.5        Wanneer sprake is van een gebrekkig Product, dan is de Klant slechts bevoegd tot ontbinding van een overeenkomst met betrekking tot de Producten die gebrekkig zijn. Dat betekent onder andere dat de Klant niet bevoegd is om een hele order te ontbinden, wanneer niet alle Producten van die order gebrekkig zijn. Ter voorkoming van misverstanden stellen partijen vast dat, voordat overgegaan kan worden tot ontbinding, aan alle wettelijke vereisten daarvoor moet zijn voldaan.

   10.6        De Klant kan geen beroep doen op herstel van een of meerdere Producten.

   10.7        Op NFC rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien de Klant niet aan al haar verplichtingen jegens NFC (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

   11.          Eigendomsvoorbehoud

   11.1        Alle geleverde Producten blijven eigendom van NFC tot het moment waarop de Klant aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Overeenkomst(en) waaronder begrepen vorderingen ter zake van rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is de Klant gehouden de door NFC geleverde Producten gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als NFC-eigendom te bewaren.

   11.2        In geval van een levering van Producten aan een de Klant op een ander grondgebied dan Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende Producten – indien en zodra zij zich op het grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in artikel 11.1 vermeld eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in artikel 11.1 naar het recht van het betreffende land, met dien verstande dat ten aanzien van de Overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing is zoals vermeld in artikel 22.1.

   11.3        Zolang er op geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Klant deze niet bezwaren of vervreemden

   11.4        Wanneer de Klant in verzuim is met betrekking tot de betaling van de geleverde Producten, dan mag NFC te allen tijde de geleverde Producten terughalen. De Klant staat NFC toe de plaats te betreden waar de Producten zich bevinden.

   11.5        Als NFC geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Producten door vervorming, vermenging, zaakvorming of natrekking hun zelfstandigheid verloren hebben, is de Klant verplicht de nieuwgevormde zaken aan NFC te verpanden.

   12.          Vertrouwelijke Informatie

   Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk behandelen, niet gebruiken en niet openbaar maken, kopiëren en/of distribueren (geheel en ook niet gedeeltelijk).

   13.          Intellectuele eigendomsrechten

   13.1        Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle Producten en/of de resultaten van Diensten waaronder maar niet beperkt tot modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, knowhow, bedrijfsgeheimen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen NFC en de Klant berusten bij NFC (en/of de licentiegever van NFC). Indien voormelde rechten niet bij NFC (of haar licentiegever) berusten is de Klant gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan NFC (of op verzoek aan haar licentiegever) te verlenen.

   13.2        Indien de rechten zoals genoemd in artikel 13.1 niet bij NFC berusten is de Klant gehouden op eerste verzoek deze rechten aan NFC over te dragen. De Klant zal elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan NFC te verlenen.

   13.3        De Klant doet afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de Producten of de resultaten van Diensten, voor zover wettelijk mogelijk.

   13.4        Bij inbreuk op de betreffende (merk)rechten en/of intellectuele eigendomsrechten stelt de Klant NFC hiervan onverwijld op de hoogte.

   14.          Ontbinding

   14.1        In de volgende gevallen is de Klant van rechtswege in verzuim en is NFC gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, naar haar eigen keuze, te ontbinden, op te zeggen en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten:

   1. de Klant komt een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet na;

   2. de Klant verkeert in staat van faillissement;

   3. de Klant heeft het besluit genomen de onderneming te liquideren of te ontbinden;

   4. de Klant heeft het eigen faillissement of surseance van betaling verzocht, dan wel daartoe een besluit genomen;

   5. de Klant staakt haar onderneming;

   6. de onderneming van de Klant is stilgelegd;

   7. de Klant is toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP);

   8. de Klant heeft één of meerdere van haar schuldeisers een akkoord aangeboden om tot een regeling tot betaling van een of meerdere vorderingen te komen;

   9. de directe dan wel indirecte overwegende zeggenschap in de vennootschap van de Klant wijzigt of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van de Klant;

   10. door vertraging aan de zijde van de Klant kan niet langer van NFC worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen afspraken en voorwaarden zal nakomen;

   11. ten laste van de Klant is beslag gelegd en dit beslag is niet binnen dertig (30) dagen opgeheven; of

   12. de Klant moet niet langer worden geacht enige verplichting uit de Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk na te kunnen komen, zulks ter beoordeling van NFC.

   14.2        Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

   14.3        Bij ontbinding op basis van dit artikel, is NFC niet gehouden tot enige schadevergoeding. NFC behoudt in dat geval wel aan haar toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

   14.4        Wanneer een van de gevallen zoals genoemd in artikel 14.1 zich voordoet, dan zijn alle vorderingen die NFC op de Klant mocht hebben of verkrijgen direct en ten volle opeisbaar zijn.

   15.          Handleidingen

   15.1        NFC kan per Product een handleiding beschikbaar stellen (de Handleiding). De Handleiding kan per Product verschillen en is beschikbaar via de website van de producent van het Product.

   15.2        Met de ondertekening van de Overeenkomst verklaart de Klant de Handleiding(en) (indien deze er zijn) te hebben gelezen die van toepassing zijn op de Producten en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

   15.3        De Klant is verplicht alle, schriftelijke en mondelinge, instructies van NFC na te leven waaronder maar niet beperkt tot de instructies, geboden en verboden die zijn opgenomen in de meest recente versies van de Handleidingen.

   16.          Aansprakelijkheid

   16.1        NFC is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als dit het gevolg is van een aan NFC toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

   16.2        NFC is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NFC aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan NFC toegerekend kan worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant schriftelijk en gemotiveerd aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

   16.3        NFC is niet aansprakelijk voor vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst en/of omzet;

   16.4        NFC is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen met betrekking tot (i) het gebruik van een Product, (ii) technische c.q. ICT-gerelateerde aspecten, (iii) de geschiktheid voor mogelijke toepassingen van een Product en (iv) de installatie en integratie van een Product.

   16.5        NFC is niet aansprakelijk indien:

   1. de Klant of een derde het Product onjuist dan wel niet overeenkomstig de Handleidingen heeft gebruikt;

   2. de Klant of een derde het Product onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;

   3. het Product onjuist wordt onderhouden;

   4. zonder schriftelijke toestemming van NFC de Klant of derden werkzaamheden aan het Product hebben uitgevoerd, waaronder het verrichten van reparaties;

   5. zonder schrif­telijke toestemming van NFC de Klant of derden aan het Product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben geprobeerd aan te brengen;

   6. andere zaken aan het Product zijn bevestigd of geprobeerd is te bevestigen;

   7. een Product is ver- of bewerkt;

   8. schade is ontstaan door handelen of nalaten van de Klant of derden in strijd met door NFC verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;

   9. schade optreedt als gevolg van door of namens de Klant aan NFC verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie;

   10. het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar NFC geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen maar niet beperkt tot weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) en slijtage;

   11. het Product maatwerk bevat en sprake is van kleine afwijkingen door techniek en/of handmatige uitvoering, zoals afwijkingen in uitlijning, centrering, kleur, lettertype en/of grootte.

   16.6        De totale aansprakelijkheid van NFC onder deze Overeenkomst is beperkt tot een maximum van EUR 10.000,00 (exclusief btw).

   16.7        De Klant vrijwaart NFC van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door NFC verrichte Diensten en/of geleverde Producten, voor zover NFC jegens de Klant voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

   17.          Overmacht

   17.1        NFC kan niet aangesproken worden tot nakoming, herstel of schadevergoeding wanneer een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

   17.2        Naast hetgeen daaronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, wordt onder overmacht als bedoeld in artikel 17.1 in ieder geval – maar niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) tekortkomingen van en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder maar niet beperkt tot in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk, (m) hacks en/of (n) transportvertraging (zowel nationaal als internationaal), bij onder andere maar niet beperkt tot transportdiensten .

   17.3        In geval van overmacht heeft NFC de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtssituatie is opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. de Klant heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door NFC onmogelijk is langer duurt dan twee (2) maanden, is ook de Klant bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat NFC conform artikel 17.4 aanspraak maakt op vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden.

   17.4        Indien NFC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, maakt zij aanspraak op dat gedeelte van de verrichte werkzaamheden en is de Klant gehouden deze vergoeding te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

   18.          Vervaltermijnen

   18.1        Ieder recht van de Klant, uit welke hoofde ook, jegens NFC in verband met geleverde Producten en/of verleende Diensten vervalt na twaalf (12) maanden na de datum waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van dat recht en NFC voor het verstrijken van deze termijn géén schriftelijke vordering van de Klant heeft ontvangen. De melding zoals bedoeld in de vorige zin moet gemotiveerd weergeven waar de vordering op is gebaseerd.

   18.2        In het geval dat binnen de in artikel 18.1 vermelde termijn door de Klant een schriftelijke vordering is gemeld bij NFC in verband met door haar geleverde Producten en/of verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van de Klant eveneens indien NFC niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende schriftelijke vordering in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 22.2 van de Overeenkomst bevoegde rechter.

   19.          Conversiebepaling

   Indien enig gedeelte uit de Overeenkomst door een rechterlijke uitspraak wordt vernietigd verplichten Partijen zich in gezamenlijk overleg te komen tot een (nadere) bepaling van de rechtsgevolgen van de vernietiging en het vernietigde gedeelte van de Overeenkomst te vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de vernietigde bepaling(en). Indien Partijen – al dan niet na overleg - niet nader tot elkaar kunnen komen, dan is de rechter bevoegd om de Overeenkomst te wijzigen zoveel mogelijk aansluitend bij de intenties van Partijen bij deze bepaling, zodat deze van toepassing kan blijven.

   20.          Overdracht

   De Klant kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst niet overdragen aan een derde. Overdracht in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW is uitgesloten. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

   21.          Wijziging

   Geen wijziging van of toevoeging aan de Overeenkomst zal bindend zijn tussen Partijen, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd door Partijen. Het bepaalde in dit artikel geldt tussen Partijen als een Bewijsovereenkomst.

   22.          Rechts- en forumkeuze

   22.1        De Overeenkomst, de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangend verbintenissen (inclusief maar niet beperkt tot daaraan gerelateerde niet-contractuele verplichtingen), de Voorwaarden en de forumkeuze zoals opgenomen in artikel 22.2 worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

   22.2        Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Apeldoorn. Dit geldt mede voor geschillen die met de Overeenkomst op enigerlei wijze samenhangen, voor zover de betreffende overeenkomst niet uitdrukkelijk anders bepaalt.

    

   Download hier onze Algemene Voorwaarden

   Download hier het herroepingsformulier.

    

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »